Meditasjoner på chakraene

Muladhara:

Svadhisthana

Manipura:

Anahata:

Vishuddha

Ajna:

Sahasrara: